Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Polegli żołnierze armii rosyjskiej. Uzupełnienia – polegli z k.u. LIR 14 w rejonie Andrzejowa

Treść


Cmentarz wojenny w Janowie Lubelskim – polegli żołnierze armii rosyjskiej. Uzupełnienia – polegli z k.u. LIR 14 w rejonie Andrzejowa w dniu 24.08.1914 r.

Tomasz Nowakowski, płk SG w rez. & Krzysztof Bober

Tak jak obiecywaliśmy w ostatnim poście z 5 sierpnia br.,poświęconemu cmentarzowi wojennemu w Janowie, publikujemy wykazy żołnierzy armii rosyjskiej, których pochowano w samym Janowie i najbliższej okolicy w latach 1914-15, a następnie w wyniku szeroko zakrojonej akcji ekshumacyjnej prowadzonej w 1917 r. ich pierwotne pochówki przeniesiono na teren obecnego cmentarza wojennego. Ich dokładniejsze zbadanie umożliwiły sprawozdania sporządzane przez żołnierzy KGA Janów w ciągu 1917 r. Wynika z nich, że przy szczątkach poległych żołnierzy rosyjskich, chowanych w 1914 r. w grobach masowych, znajdowano sporą ilość dokumentów pozwalających,przynajmniej w teorii, na identyfikację poległego. Np. żołnierze rosyjscy często nosili książeczkę żołdu w cholewie prawego buta, z kolei na zachowanych dobrze naramiennikach znajdował się nr pułku. Dość powszechną praktyką było też noszenie karteczki z danymi osobowymi, a nawet adresem, umocowaną do krzyżyka/ewentualnie ikony/ noszonych na szyi – mocowano ją przez okręcenie nicią do szycia. Jednakże ten ostatni sposób, ze względu na brak jakiejkolwiek osłony papieru przed działaniem procesów gnilnych, zwykle nie gwarantował po 3 latach możliwości odczytania danych, znacznie lepiej sprawdzał się austro-węgierski Legitimationskapsel, pozwalający by zamknięta w nim kartka z danymi, w sprzyjających warunkach mogła przetrwać ponad 100 lat (porównaj posty z 18 września i 9 października 2023 dotyczące Maniłowej, w których opisałem takie przypadki) ponadto odnajdywano przy zwłokach amunicję i pieniądze, a w jednym przypadku w grobie masowym również skrzynie z amunicją artyleryjską.

Drugim źródłem wiedzy o żołnierzach rosyjskich poległych pod Godziszowem, Andrzejowem, Chrzanowem i Pikulami jest dokument „Именной список потерь нижних чинов” sporządzany w cyklach miesięcznych przez każdą samodzielną jednostkę armii rosyjskiej i przekazywany za pośrednictwem sztabu macierzystej dywizji do wyższych władz wojskowych. Ich dość kompletny zbiór zachował się w RGWIA czyli rosyjskim państwowym archiwum wojenno-historycznym z siedzibą w Moskwie. Co nieco o tych dokumentach pisałem w poście z 18 października 2022 r. poświęconym memu wystąpieniu na konferencji naukowej w Baligrodzie.Zgodnie z nazwą dokumentu odnotowywano w nim straty podoficerów i szeregowych, dane o oficerach wyszczególniano na odrębnych listach sporządzanych przez sztaby dywizji, a ogólną ewidencję strat oficerskich prowadzono w formie katalogu kartkowego. Paradoksem jest przy tym, że dane o poległych oficerach zawierają o wiele mniejszą ilość informacji, ograniczającą się do stopnia, imienia, nazwiska, daty i miejsca śmierci i o ile nie zachowała się jego teczka akt osobowych(„posłużnyj spisok”) to ciężko ustalić podstawowe dane o takiej osobie.

Trzeba zwrócić uwagę, że w armii rosyjskiej dane szeregowych zbierano z pominięciem tak istotnego elementu jak data urodzenia żołnierza, za to wpisywano jego stan cywilny. Obowiązywało podanie miejsca urodzenia, ale w szczególności w stosunku do rekrutów trafiających do jednostki znajdującej się na froncie, tego rodzaju danych zwykle nie znajdziemy. Brak tego rodzaju informacji w przypadku pierwszych tygodni wojny wskazuje, że dana osoba została wcielona w szeregi jako rezerwista dopiero po ogłoszeniu mobilizacji. Na liście wpisywano rodzaj straty, datę i miejsce, gdzie miała ona miejsce, szpital do którego odesłano rannego, ewentualne uwagi. Poziom tych dokumentów jest dość nierówny, ogólnie „stare” pułki tj. te o niższej numeracji prowadziły tą dokumentację starannie. Jeśli czytaliście moje starsze posty dotyczące cmentarzy i strat w Bieszczadach, znajdziecie również informacje o niektórych jednostkach, które tą ewidencję prowadziły w sposób skandaliczny, co czyni ją nieużyteczną dla badacza. Bo cóż np. znaczy: „zabity podczas bitwy w Karpatach w miesiącu marcu 1915”? Nie wspomnę już, że w tego rodzaju listach brak również miejsca urodzenia poległego, a czasem nawet imienia…

Jeszcze jedną rzecz chcielibyśmy Wam pokazać – jak już wiecie nie znaleźliśmy dotąd żadnego planu ani projektu wyglądu janowskiego cmentarza. I nadal go nie mamy, mimo pomocy Radima Kapavika, który pod tym kątem zrobił dla nas kwerendę w KA w Wiedniu. Ale pewne wyobrażenie o obiektach, w których istotnym elementem był kopiec ziemny, możecie sobie wyrobić oglądając rysunek projektowy cmentarza wojennego w Wolanowie. Ten ostatni obiekt wprawdzie otrzymał ogrodzenie drewniane, ale jego centralnym elementem stał się wielki kopiec ziemny zwieńczony krzyżami – podobnie miał zapewne wyglądać kopiec centralny w Janowie, o ile pamiętacie z poprzednich postów, zamówionych przez KGA Janów monumentalnych krzyży nie zdążono już dostarczyć na miejsce przed upadkiem monarchii. Choć w przypadku Janowa przestałem w zasadzie liczyć na odezw ze strony najbardziej zainteresowanych tj. mieszkańców i instytucji tego miasta i najbliższych okolic, to jeszcze raz proszę: może ktoś z Was jednak w końcu znajdzie jakieś zdjęcie z okresu II RP lub sprzed 1960 roku, które pokazałoby ówczesny wygląd tego obiektu? Bo chyba warto, tak opracowanego naukowo obiektu cmentarza wojennego jak janowski, trudno szukać w naszym kraju, poza rzecz jasna cmentarzami dawnego powiatu tarnobrzeskiego.

Lista zawiera 219 ustalonych nazwisk poległych, z czego 170 nazwisk pochodzi z pułkowych list strat zachowanych w RGWIA, a 49 z dokumentacji po KGA Janów Lubelski zachowanej w AP Lublin. Należy zaznaczyć, że wg pułkowych list strat w wyniku całodniowych walk pod Godziszowem w dniu 24 sierpnia 1914 r., oprócz wymienionych w nich zabitych, poszczególne pułki rosyjskiej 41 Dywizji Piechoty wykazały: 161 pp – 611 osób uznanych za zaginione (dalej: MIA), 163 pp – 547 MIA, 164 pp – 631 MIA, 41 BArt.– 3 MIA. Daje to imponującą liczbę 1802 zaginionych, których należy traktować jako potencjalny zasób danych o poległych. Ponadto wykazano liczącą kilkadziesiąt nazwisk grupę osób określonych jako pozostawione na polu walki.W obu tych grupach również uwidacznia się wysoki odsetek osób narodowości polskiej, wyznania katolickiego, łącznie wśród zaginionych można wskazać co najmniej 135 żołnierzy, którym daje się przypisać polskie pochodzenie (miejsce urodzenia + wyznanie rzymsko-katolickie). Analiza nazwisk, miejsca pochodzenia i wyznania („magometanskoj wiery” tj. wyznania mahometańskiego) wskazuje na bardzo wysoki odsetek muzułmanów, zarówno wśród poległych jak i zaginionych. Jest to oczywiste wobec faktu, że walczące tu jednostki były w znacznej części uzupełniane z azjatyckiej części ówczesnego imperium rosyjskiego. Wątek ten poniekąd poruszaliśmy już, przedstawiając pochówki poległych tutaj żołnierzy bh IR 4, teraz wypada uzupełnić, że faktycznie na janowskim cmentarzu znalazło się jeszcze co najmniej150 żołnierzy wyznania muzułmańskiego, pochodzących z szeregów armii rosyjskiej. Mamy więc do czynienia z cmentarzem wojennym, na którym spoczywają żołnierze co najmniej kilku obrządków chrześcijańskich (rzymsko-katolickiego, greko-katolickiego, protestanckiego, prawosławnego) oraz muzułmanie. Skądinąd nie jest to nic nadzwyczajnego - sytuacja dość typowa dla większych cmentarzy wojennych frontu wschodniego.

Wypada jeszcze stwierdzić, że walki pod Godziszowem charakteryzowały wyjątkowo wysokie straty osobowe, zwłaszcza po stronie rosyjskiej. Rosyjski pułk piechoty na stopie wojennej, a z tego rodzaju stanami osobowymi 41 DPiech zaczęła swój chrzest bojowy, liczył przeciętnie 4500 oficerów i żołnierzy. Po jednym dniu walk z szeregówjej 3 pułków piechoty ubyło średnio po ponad 800 ludzi z każdego z nich, w wyniku czego 41Dywizja Piech. straciła aż 17,8 % stanu osobowego. Nietknięty pozostał jedynie 162 pp, w dniu 24 sierpnia stanowiący rezerwę dywizyjną. Straty w korpusie oficerskim obejmowały większość dowódców kompanii (zabitych, zaginionych bądź rannych), co miało daleko idące skutki w następnych miesiącach.

Odnosząc się do przeprowadzonej przez nas analizy zgodności obu grup wykorzystanych źródeł (austro-węgierskich i rosyjskich), muszę stwierdzić, że próbowaliśmy dopasować do siebie dane zapisane przez żołnierzy służących w KGA Janów Lubelski podczas ekshumacji grobów rosyjskich w 1917 r. i dane rosyjskie. Trzeba jednak mieć świadomość, że zapisano je w dość dowolnej transkrypcji z cyrylicy na alfabet łaciński, co już samo w sobie obarczone było dużym błędem. Błąd ten był tym większy, że jak wynika z dokumentacji KGA, nie służyły w niej osoby z Wschodniej Galicji, co mogłoby przynajmniej gwarantować znajomość cyrylicy, zwłaszcza w piśmie ręcznym. Wcale nie lepiej rzecz się miała z dokumentami rosyjskimi – prowadzący je skrybowie pułkowi powszechnie stosowali zrusyfikowaną pisownię imion i nazwisk w odniesieniu do osób narodowości posługujących się odrębnymi alfabetami (zresztą podobnie było w armii austro-węgierskiej – powszechnie zniemczano lub też madziaryzowano nazwiska i imiona poborowych…). Na to jeszcze nakłada się obowiązująca w rosyjskim zasada fonetycznego zapisu słów obcych, co pozostawiało dużą dowolność osobie sporządzającej dokument. W efekcie nie ma wcale pewności, co do prawidłowości zapisów imion i nazwisk żołnierzy innych narodowości niż rosyjska, ukraińska czy białoruska w badanych dokumentach. Nałożenie się na siebie takiego stanu rzeczy powoduje, że liczba osób z listy austro-węgierskiej potwierdzonych w dokumentach rosyjskich jest niewielka. Nakładające się na siebie błędy transkrypcyjne powodują również, że próby dopasowania danych żołnierzy rosyjskich zmarłych w Janowie z ran latem 1915 okazały się nieudane. Warunkiem sukcesu byłoby zachowanie się zapisu nazwiskaw cyrylicy, w przeciwnym razie jest to kwestia czysto przypadkowa, mimo podejmowanych prób transpozycji zapisów austro-węgierskich na różne wersje zapisu cyrylicą, nie udało mi się dopasować żadnych danych. Inna sprawa, że jakość zapisów w rosyjskich pułkowych listach strat z okresu wiosna-jesień 1915 r. drastycznie spadła z powodu chaosu wywołanego ciągłym odwrotem sił rosyjskichi masowego zapełniania szeregów dużą ilością naprędce powoływanych poborowych.

Niczym zaprezentujemy listy poległych żołnierzy rosyjskich, jeszcze jedno istotne uzupełnienie. W ogniu walk toczonych w rejonie Godziszowa (zainteresowanych odsyłam do postu z 5 czerwca 2023 r.) znalazł się również królewsko-węgierski 14 pułk piechoty Obrony Krajowej „Nitra” (od wiosny 1917 r już oficjalnie Honved Infanterie Regiment „Nyitra”). W pułku tym przeważali rekruci węgierskojęzyczni z okręgu uzupełniającego węgierskiej Obrony Krajowej Nyitra - było ich prawie 85 %, pozostali posługiwali się głównie językiem słowackim lub niemieckim, pułk wyruszył na wojnę z macierzystej Nitry pod dowództwem płk Lázár’a Formanek’a.W dniu 24.08.1914 r. prawe skrzydło pułku znajdowało się na wysokości Andrzejówki i tu doszło do równie zaciętych walk (z rosyjskim 163 pp), w których poległo 83 żołnierzy z tej jednostki a dalszych 195 zostało rannych. Co ciekawe na lewym skrzydle pułku, na wysokości Wolicy panował względny spokój - przez cały 24 sierpnia 1914 znajdujący się tu I baon ku LIR 14 stracił tylko 2 żołnierzy. W lutym 1918 r. na gruntach wsi Andrzejów ekshumowano z 5 grobów pojedynczych i z jednego grobu masowego 1 oficera, 2 chorążych, 1 sierżanta sztabowego, 1 jednorocznego ochotnika tytularnego kaprala oraz 77 żołnierzy i podoficerów z k.u. LIR 14.Wszyscy polegli w dniu 24.08.1914, przy zwłokach nie znaleziono Legitimationsblaetern lub innych dokumentów pozwalających ustalić ich dane osobowe, które zgodnie z obowiązującą procedurą zabrała macierzysta jednostka przed pochówkiem.Wg tekstu sprawozdania KGA Janów z dnia 1 marca 1918 r., baon zapasowy (już wtedy) HIR 14 nadesłał w 1917 r dokładną listę poległych w dniu 24.08.1914 r., wskazując miejsce ich pochówku - „pochowani we wspólnym grobie na wzniesieniu wznoszącym się przy południowym wyjeździe z wsi Andrzejów”, odpowiadającą dokładnie faktom ustalonym podczas ekshumacji pod Andrzejowem - w sprawozdaniu KGA Janów pojawiła się sugestia, że zostanie to wykorzystane do sporządzenia odpowiednich tabliczek na groby w docelowym miejscu, nie znajduje to jednak potwierdzenia w pochodzącym z pierwszej połowy 1918 r. zamówieniu na tabliczki nagrobne na cmentarz janowski.

Mimo braku wspomnianego dokumentu, jak pokazujemy to w naszej działalności, ustalenia tożsamości pochowanych w danym obiekcie poległych jest przynajmniej częściowo możliwe przez analizę niektórych innych dokumentów – wśród poległych tu żołnierzy k.u. LIR 14 „deutsch: Neutra/ magyar: Nyitra” znaleźli się (lista zawiera 71 osób):

Antal András, ResInft. *1881 Nihnyapeszerény, Bars
Baran József, ResInft., *1880 Geletnek, Bars
Batyó Kristóf, ResInft., *1882Ebedec, Bars
BelkoMikulas, Inft., *1891Nagykereskény/Vlk. Chrastany, Hont/Zitavska Morava -wykaz.przez KGA
Beniczky Ferenc, ResInft., *1889 Alsógyöröd Bars
Bizony János, ResInft, *1882 Farkasudvar, Nyitra
Bojda József, ResInft., *1888 Csekej, Nyitra
Burian Rezsö/Rudolf, Stfldw., * 1879, Kinorány, Nyitra – wykazany przez KGA
Béres József, Inft., *1891 Nagyvezekény, Bars,
Csomor Lajos, ResInft., *1885 Nagyölved, Esztergom,
Csurgali István, Res.Inft., *1882 Nagyemőke, Nyitra,
Dick Gerzson, ResInft., *1888 Bátorkeszi, Esztergom,
Egyeg Kálmán, Inft., *1891 Esztergom,
Fehérvári János, Inft,*1892 Bajót, Esztergom,
Frömmel Pál, ResInft., *1885 Jánosgyarmat, Bars,
Gál József, Inft., *?, Gímes, Nyitra
Garay Lajos, ResInft., *1884 Nagyülés, Bars,
Goré Sándor, Inft., *1890 Barsbaracska, Bars,
Greschner Pál, ResInft., *1882 Jánosgyarmat, Bars,
Grolmusz István, ResInft., *1882 Kós, Nyitra,
Gunyics György, Lt., *?
Gyurjan János, ResInft., *1883 Karvaly, Bars,
Hasala István, ResInft., *1884 Felsőgyőröd, Bars,
Horti József, Fahr idR., *1885 Nyitra
Hresgyovics Ferenc, ResInft., *1887 Moholány,
Jakubicska Bernát, ResInft., *1882 Csermend, Nyitra,
Jakubicska József, ResInft, *1882 Radosna, Nyitra,
Jamocska József, ResInft., *1882 Nádasér, Nyitra,

Jancsik Pál, ResInft., *1882 Felsőelefánt, Nyitra,
Kliczkó György, Inft., *1891 Mezsók,
Koczián István, ResInft., *1888 Cserenye, Nyitra,
Kósa Mihály, Fldw. *1885 Esztergom,
Kovács Imre, Inft., *1892 Zsitvagyarmat, Bars,
Kovács Rezső, ResInft., *1882 Nádlány, Nyitra,
Knopp Anton, EinFrw. Tit.Korp, * 1892 Garamszentkereszt, Bars,
Krajmer József, Inft., *1891 Óhaj, Bars,
Kún János, LstInft., *1895 Úny,
Kupeczkasul Péter, ResInft., *1885 Felsőzsadány, Bars,
Márton Ferenc, Inft., *1893 Nyergesújfalu,
Michichovics Sándor, Inft., *?, Fajkürt, Bars,
Mikula József, ResInft., *1882 Budapeszt III dzielnica,
Mo(a?)túsz Ferenc, Res.Inft., *1885 Süttö,Esztergom,
Molnár Gyula, ResInft., *1882 Érsekkéty, Esztergom,
Nehovszky József, Inft., *? Sárisáp, Esztergom,
Neverka Herman, Inft., *1891 Erdőköz,
Obonya Pál, ResInft., *1882 Privigye, Nyitra,
Oláh István, EFrwTitKorp, *1891 Kajdacs(zustandig),
Orem János, ResInft., *1881 Szénavár, Nyitra,
Pálinkás János, ResInft., *1885 Alsószemeréd, Hont
Pányik Kelemen, ResInft., *1884 Zsitvakenéz, Bars
Plenka András, ResInft., *1887 Csehi, Nyitra,
Polacsek József, ResInft., *1882 Szentpéter,
Povazsan Ferenc, ResInft., *1885 Bartos, Bars,
Pridavok István, ResInft., *1884 Radóc, Bars,
Pzmatlik János, Inft., *1890 Aranyosmarót, Bars,
Rakovszky Pál, *1890 Aranyosmarót, Bars,
Rapavy József, ResInft., *1881 Kisfalva, Bars
Schreiber Márton,ER Inft., *1893 Dorog,
Spisják Lörinc, ResInft., *1889 Nádas,
Stevula Mihály, *1882Perbete, Komárom,
Svolik János ResInft., *1883Kovácsi, Bars,
Szántó Vince, ResInft., *1888 Kicsind, Esztergom,
Szikora József, ResInft., *1882 Lutilla, BarsSzolcsánszky András, Inft., *1891 Garamszentbenedek, Bars
Szürdy József, ER Inft., *1884 Budapeszt,(zustandig)
Takács Imre, Inft., *1892 Párkány, Esztergom,
Tóth Béla, Inft., *1889 Párkány,Esztergom,
Volber István, Res.Inft., *1883 Németszögyén, Esztergom,
Wolf Ede, Res.Inft., *1887Újbánya, Bars,
Zachár Vilmos, Res.Fhrn.,*1882 Garamszölös, Bars,
Zimmermann István,Res.Inft., *1882Pálosnagymezö, Bars.

Polegli 161 pp (aлександропольский), pod Godziszowem, 11 st.stylu/24.08.1914

Zaginieni (MIA) 611 osób, w niewoli (POW) 45 osób

Achmetzjanow Negametzjan (Ахметзянов), szer., *? Sielengusz, Laiszewsk, gub. Kazań,
Baronkow Piotr (Баронков) szer., *? Abdikiejew, Bugulmnisk, Samara,
Boguszewski Salomon (Богушевский) szer., *Jałta, Tauryda,
Chachisztaj Zakij (Хахиштай), szer., *? Bugulmnisk, Samara,
Czapurin Paweł (Чапурин) s. Piotra, szer., *? pow. i gub. Kazań,
Czuprikow Piotr (Чуприков) szer., *? pow. i gub. Kazań,
Dziewiatnow Anatol (Девятнов), s. Piotra, szer., *? Powarenki, Ochańsk, Perm,
Dżibun Abraham, szer., *? Telechańsk, Pińsk, Mińsk Biał.
Fiedotow Danił (Федотов) szer.,*? Czystopolsk, Kazań,
Gorszkow Paweł (Горшков), *?,
Isajew Stepan, kpr., *?,
Izmaiłow Sergiej (Измаилов) szer., *? pow. i gub. Kazań,
Jakowlew Paweł (Яковлев) s.. Grigorija, plut., pow. Łaszewsk, Kazań,
Jefgrafow Wasyl (Евграфов) s. Jewgrafowa, szer., *? Potanicha, pow. i gub. Kazań
Jegorow Wasyl (Егоров) s. Filipa, szer. *? pow. i gub. Kazań,
Jeremin Alekander (Еремин), szer. *? pow. Karsuńsk, Symbirsk,
Juzow Pycek(Юзов), szer., *?,
Kaczmarczyk Adam, szer. *?,
Kalenow Iwan (Каленов) s. Iwana, plut., pow. Karsuń, Symbirsk,
Kaptur Jakub (Каптур) pchor., *?, gub. Mińsk,
Kotłasow Semen (Котласов) s. Iwana, szer. *? Spassk, Kazań,
Kuchanow Login (Куханов) s. Jakuba szer., *? m. Łaszewsk, Kazań,
Kudaszew Grigorij (Кудашев), szer. *?,
Kudimow Konstanty (Кудимов) s. Konstantego, szer. *? pow. Siergaczsk, Nowogrod Niż.,
Kuźniecow Teodor (Кузнецов) s. Georgija, szer. *? gub. Kazań,
Łamidulin Chaliuła (Ламидулин) szer., *? Czeremyszewsk, Łajszewsk, Kazań,
Majewski Jacenty, (Маевский) szer., pow. Łaszewsk, Kazań,

Matrosow Matwiej (Матросов) s. Piotra, szer., *? pow. i gub. Kazań,
Matrosow Teodor (Матросов) s. Iwana, szer., *? pow. i gub. Kazań
Mielnikow Stefan (Мельников) s. Siergieja, szer., *? pow. i gub. Kazań,
Moczałkin Iwan (Мочалкин) szer., *? Troick, pow. Czystopolsk, Kazań,
Mojsejew Prokop (Моисеев) s. Mojzesa, szer., *? pow. Czystopolsk, gub. Kazań
Moljakow Siergiej, (Моляков), tręb., *? pow. Karsuńsk, Symbirsk,
Muchtarow Fajsir Мухтаров, szer., *? pow. i gub. Kazań,
Ostrogórski Chaim, szer. *?,
Połotnikow Aleksandr (Плотников) szer. * ? pow. i gub. Ufim,
Рогойский Владимир, капитан
Sadykow Samik, (Садыков) szer., *? Bugulmnisk, Samara,
Safiulin Minwoj (Сафиулин), szer. , *?
Semenow Iwan (Семенов) s. Wasyla, szer.,*?
Sierinin Klement, szer., *?,
Simonow Trofim (Симонов) szer., *? Czystopolsk, Kazań,
Sotnikow Jan (Сотников) szer., * ? gub. Warszawa,
Surikow Wasyl (Суриков) s. Łuki, kpr., *? Perm,
Staś (s?iel) Jan, szer. *?, gub. Warszawa,
St/?/owow Maksym (Ст/?/овов), plut., *?,
Szczegolew Danił (Щеголев) szer., *? Abdikiejewsk, Bugulmnisk, Samara,
Szewiertin Iwan (Шевертин) szer., *?, gub. Аstrachań,
Tuponogow Adrian (Тупоногов) s. Mikołaja, kpr. *?,
Uwarow Iwan (Уваров), st. szer.,*? Pow. Karsuńsk, Symbirsk,
Warczin Iwan (Варчин) szer., *? Pokrowsk, Kniagińsk, Nowogród Niż.,
Wasin Mikołaj (Васин) s. Kuźmy, szer. *? pow. i gub. Kazań,
Zigamiszin Dawleut (Зигамишин) szer.,*? gm. Bolsze Atnińsk, pow. i gub Kazań,
Żejgurskij Nusim (Жейгурский), szer. *?,

Polegli 163 pp(ленкоранско-нашебургский) 11st. stylu./24.08.1914 r. pod Godziszowem

Zaginionych (MIA) 547, w niewoli (POW) 4,pozostawionych na polu walki 30

Abdułłow Safiułła(Абдуллов), szer. *? Symbirsk,
Aleksiejew Wiaczesław s. Mikołaja (Алексеев), ppor., *?,
Archipow Iwan s. Iwana, (Архипов) kpt. *?,
Awszarow Osip s. Awakowa(Авшаров), kpt. *?,
Bogdanow Jegor (Богданов), szer., *?, Undorowsk, Symbirsk,
Chmielewski Aleksandr s. Oleksego (Хмелевский), sztkpt., *?,
Ekkersdorf Teofil s. Aleksandra (Эккерсдорф), płk., *1862, ?
Gabajdullin Nabiułła (Габайдуллин), szer., *?pow. Swiżańsk, Kazań,
Giljazjetdinow Minwalej (Гилязетдинов), szer., pow. Bugluminsk, Samara
Gulajew Mikołaj s. Doremidona (Гуляев), chor., *?,
Hitzelmann Berko (Гицельман), szer., *? Pow. Rzeczyca, Mińsk (białor.),
Iwaszin Prochor (Ивашин), pchor., *? pow. Mokszańsk, Penza,
Johansonn Henrich s. Juliana (Иогансон), chor., *?,
Karyczew Andrzej, szer.,*? pow. Miechów, Kielce,
Katoljak Georgij s. Konstantego (Католяк) kpt., *?,
Kilianow Konstanty(Кильянов), szer., *? Symbirsk,
Korjakow Anatol s. Jakuba (Коряков), chor., *?,
Kozłow Wasyl (Козлов), st.kpr.,*? pow. Jekaterynoburg, Perm,
Krochmal Franciszek, szer., *? pow. Miechów, Kielce,
Kuźmiczew Semen(Кузьмичев), szer., *? pow. Krasińsk, Smoleńsk,
Magałow Konstanty s. Arcziłowa, (Магалов), ppor., *?
Mager Hersz, szer., *? Będzin, Piotrków Tryb.
Makjejew Michał (Макеев), szer., *? Smoleńsk,
Materis Sabirzjan (Материс), szer., *? Symbirsk,
Mironiekski Wasyl (Миронекский), szer. *?, pow. Spassk, Kazań,
Nagmitulin Samigułła (Нагмитулин), szer., pow. Spassk, Kazań,
Pińczuk Iwan s. Andrzeja (Пинчук), szkpt., *?
Pluszczyk-Pluszczewski Wadim s. Mikołaja, chor., *?,
Podżydajew Stepan (Поджидаев), szer., *? pow. Bugluminsk, Samara,
Poljanski Mikołaj s. Iwana(Полянский), kpt., *?
Poźniński Siergiej s. Włodimierza (Познинский), chor., *?
Ryl Gustaw, szer., *? pow. Miechów, Kielce,

Safonow Jakow (Сафронов), st. szer.,*?, Symbirsk, Tusznińsk,
Sierjebriakow Piotr (Серебряков), szer., *?, Wiatka,
Tołłako Piotr s. Grzegorza (Толлако), chor., *?,
Warwarinski Siergiej, s. Wiktora (Варваринский) kpt., *?,
Wiktorow Piotr (Викторов), st. szer., *? Symbirsk,
Zantiemirow Abdull (Зантемиров), szer., *? Pow. Swiażsk, Kazań,
Zacharyczew Fedor(Захарычев), szer., *? Symbirsk,
Żaba Leonid s. Pawła (Жаба), ppor.,*?,

Polegli 164 pp (закатальский), 11 st. stylu/24.08.1914 r. pod Godziszowem

Zaginieni 631(MIA), jeńcy 4 (POW),

Abrasimow Teodor (Абрасимов), st. szer., *? Symbirsk,
Agamaljanc Agamał (Агамалянц) s. Astwacatura, kpt.*1869, gub. Elizawietopol
Bardacz Saawa (Бардач) s. Osipa, pchor., *? pow. Łuck, gub. wołyńska,
Bi(?)studinow Arifułła (Би[?]сутдинов) , szer. , *? pow. Buńsk, Symbirsk,
Błagowieszczeński Borys (Благовещенский), s. Mikołaja, chor., *?,
Bukombas Galmatdin (Букомбас) szer., pow. Bunińsk, Symbirsk,
Dobroński Michał, szer. *?,
Feofanow Jakob (Феофанов) s. Terentija, pchor., *? Symbirsk, uwaga: osoba o takich danych potem wykazana jako jeniec
Ferder Aaron s. Lwa, szer., pow. Będzin, Piotrków
Gibek Jan, st.szer. , *? pow. Wieluń, Kalisz,
Golejew Akim (Голеев) s. Michaiła szer., *? pow. Sjengilewski, Symbirsk,
Jakubowski Chaim s. Izraela, szer., *? Nw. Wieś, pow. Łódź, Piotrków
Janiec Józef, s. Walentego, szer., *? pow. Łódź, Piotrków Trybunalski,
Jeguziński Mikołaj (Егузинский) s. Mikołaja, chor., *?,
Jemielianow Iwan (Емельянов) s. Kuźmy, plut., pow. Siengiliewsk, Symbirsk,
Jermakow Siergiej (Ермаков) szer., *?, Trubczewsk, Orzeł,
Kostyczew Kuźma (Костычев) s. Wasyla, szer. , *?,pow. i gub. Symbirsk,
Kondratow Andriej (Кондратов), s. Igora, kpr.,* ? Siewsk, Orzeł,
Kozłoczkow Filip (Козлочков) s. Panfiłowa, st. szer., *? Kolesówka, pow. Kierensk, Penza,
Kuzmiczew Gawriło (Кузьмичев) s. Jakoba, szer., *? pow. i gub. Symbirsk,
Kuźniecow Tichon (Кузнецов) s. Matwieja, szer., Masłowsk,pow. Sierdobsk, Saratow
Kuźniecow Wasyl (Кузнецов)s. Matwieja, kpr. gm. Sobakińsk, pow. Sjengilewski, Symbirsk
Krypajew Teodor (Крыпаев) s. SIergieja, szer., *? Tiemraz, pow. Sjengilewsk, Symbirsk
Lemieszko Semen (Лемешко) s. Mija, plut., pow. Biruczjen, Woroneż,
Matwiejew Andriej (Матвеев) s. Matwieja szer. *? Symbirsk
Muzarifow Huradin (Музарифов), szer., *? gub. Symbirsk,
Nowożen Dymitr (Новожен), szer., pow. i gub. Symbirsk,
Osuch Michał, szer. *? Łobzów, Olkusz, Kielce,
Proswitow Wasyl (Просвитов), plut., *? gub. Symbirsk,
Rybkin Grigorij (Рыбкин) s. Łariona, szer.,*Bunińsk, Symbirsk,
Safonow Iwan (Сафонов) s. Stefana, szer.*?, pow. Siengilewsk, Symbirsk,
Sawin Wasyl (Савин) s. Matwieja st. szer., * ? pow. Stawropol, Samara,

Sidjakin Jakob (Сидякин) szer., *?, pow. i gub. Symbirsk,
Sinczugow Sergiej (Синчугов) s. Grigorija, szer., *? Buinsk, Symbirsk,
Sorokin Jefim (Сорокин) s. Jefdokima, szer. *? Michajłow,
Stepanow Kuźma (Степанов) s. Stefana, st. szer.,*? Ciwilsk, Kazań,
Stepanow Wasyl (Степанов), plut., *? pow. Buińsk, Symbirsk,
Szancew Iwan (Шанцев), szer., *? pow. Trubczew, Orzeł,
Szinow Wasyl (Шинов) s. Iwana, szer. *? Siengilewsk, Symbirsk,
Tarasow Toman (Тарасов) s. Michała, szer., *?, gub. Symbirsk,
Tirjukow Wasyl (Тирюков) s. Łariona, szer., *? gm. Szumowsk, Symbirsk,
Trzakowski Jan, s. Jana, szer. *?, pow. Miechów, Kielce
Uchto Józef, szer. *? Pietroszyce, Miechów, Kielce,
Waliułłow Saberdian (Валиуллов) szer., *? pow. Buińsk, Symbirsk,
Wałkow Wasyl (Вальков) s. Iwana, szer. *?, pow. Krasna Słoboda, Penza,
Własow Iwan (Власов), pchor.,*? pow. i gub. Symbirsk
Zabrodin Wasyl (Забродин) s. Iwana, szer.,*?pow. Siengilewsk, Symbirsk,
Zelent Gustaw, szer., *? Brześć n/B, Grodno,
Zubariew Kuźma (Зубарев) s. Timofieja, pchor.,*? pow. i gub. Symbirsk,
Żigunow Semen (Жигунов), szer., *?, pow. Karaczjew, Orzeł,

Polegli 41 Brygady Artylerii, 11st. stylu/23.08.1914 pod Godziszowem

Zaginieni 3+1 (MIA)

Aleksiejew Michał (Алексеев) s. Iwana, ognm., *?,
Jurewicz Ficjan (Юревич) s. Fabiana, kan., *?,
Korotkich Gałaktion (Коротких), kan.,*?,
Łochowcew Paweł (Лоховцев)s. Filipa, kan., *?,
Palienow Aleksy (Паленов) s. Iwana, ognm., *?,
Sitnikow Grigorij (Ситников)s. Arsenija, bomb., *?

Polegli 162 pp (aхалцыхский) 12.09./30.08. st.stylu. 1914pod Pikulami w pościgu za cofającymi się siłami a-w

Zaginieni 36 (MIA)

Biełogorski Izaak (Велигорский), szer., *(?)
Buchała Stanisław, s. Józefa, st. szer., *(?)gm. Kaski, powiat Błonie, Warszawa,
Chripunow Seliwerst (Хрипунов)s Jakowa, szer., *(?) Czekurcza, pow. i gub. Kazań,
Gazenpud Izaak (Газенпуд) s. Abrama, szer., *(?) Mińsk Biał.,
Gilmanow Mincharis (Гильманов), szer., *(?) Bugułminsk, Samara,
Gołowkin Teodor (Головкин) s. Iwana, szer. *(?) Astrachań,
Gusiew Mikołaj (Гусев), plut., *(?) Szub, pow. i gub Kazań,
Kaliwatow Seliverst (Каливатов) s. Siemiona, st.szer., *(?) pow. Małmyżsk, Wiatka,
Kaniewicz Aleksandr (Каневич) s. Feliksa, jednoroczny ochotnik, *(?) Mamadyszsk, Kazań,
Kalitiew Sergiej (Калинтьев), szer., *(?) Lipy, pow. i gub. Kazań,
Kułagin Gawrił (Кулагин), szer., *(?) Sabmo, Wasilsursk, Nowogrod Niż.,
Kuprian Iwan (Куприян) s. Semena, plut., *(?) Łapsino, pow. i gub. Kazań,
Łatykow Chabib (Латыков), szer., *(?),
Łuszin Piotr (Лушин) s. Semena, plut., *(?) Ticzajew, Jelażbursk, Wiatka,
Mardanow Andriej (Марданов), szer., *(?) gub. Wiatka,
Matigulin Szafir (Матигулин), szer. *(?) Klauszsk, Mamadyszsk, Kazań,
Nagi Stanisław, s. Jana, szer., *(?) Niewachlów/Miedziana, Kielce,
Ratner Wulf, szer. *(?),
Safonkin Basilij (Сафонкин) s. Kuźmy, chor. *(?) Alatyrsk, Symbirsk,
Saliczew Dymitr (Саличев), s. Iwana, kpr., *(?) pow. i gub. Kazań,
Saryncew Roman (Саринцев) s. Cypriana, st.szer., *(?) Szuwato, Karsuńsk, Symbirsk,
Sawieliew Iwan (Савельев), szer., *(?) gub.Kazań,
Sempiakow Jakow (Семпяков), szer. *(?)Krasnogorsk, pow. i gub. Kazań,
Sorokin Piotr (Сорокин), szer., *(?)
Sowietnikow Michał (Советников) s. Anisimowa, szer., *(?) Mamadyszsk, Kazań,
Suczkow Aleksy (Сучков), szer. , *(?) Sikimowsk, pow. i gub. Kazań

Szirajew Mikołaj (Ширяев) s. Jakuba, kpt., *1874 Petersburg, +12.09.1914 Pikule /d-ca 1 Kp./
Tołstoguzow Piotr (Толстогузов) s. Mikołaja, szer., *(?) Kołosowka, pow. Jelabużsk, Wiatka,
Tuzow Aleksandr (Тузов) s. Jefima, st. szer., *(?) Czekurcza, pow. i gub. Kazań
Zamalitdinow Miftanzdin (Замалитдинов), szer., *(?) Jelinujsk, pow. i gub. Kazań,
Zarif Kutuz (Зариф), kpr., *(?) Mamadyszsk, Kazań.

Pochowani w Janowie Lub. żołnierze rosyjscy wykazani w dokumentacji KGA Janów.

W odniesieniu do osób poległych w 1914 r. dane na podstawie dokumentów znalezionych podczas ekshumacji, do zmarłych z ran/chorób w 1915 r. spisy z tabliczek sporządzonych przez personel szpitali polowych.

Afanasow Aleksiej, szer., 30 pp, +25.07.1915,
Ahlela Halyjunyn, szer., 55 pp, +22.07.1915,
Bielogonow Wasilij Nikolajew, szer., 161 pp, +1914 (Белоногов Василий,st. szer wyk. jako MIA),

Choworek Stanislaw, szer., 163 pp, +1914,
Denenberg Abraham Jossel Schlomow, szer., 166 pp, +1914,

Djukyn Chatybula, szer., 30 pp, +16.07.1915,
Dmitrewicz Jehor, szer., 164 pp, + 1914,
Feldscher Frałow Wołodyj, huzar, 3 phuz., + 1914,
Fjodosiew Fjodor, szer., 162 pp, + 1914,
Galkin Michail Anfimow , plut., 163 pp, +1914,
Galudin (?), huzar, 3 phuz, +1914,
Ilyszow Michael, szer., 55 pp, +23.07.1915,
Jakowlew Stepan, szer., 164 pp, +1914,
Jarkow Sergej, szer., 164 pp, +1914,
Jermakow Fiodor, szer., 161 pp, +1914 (ЕрмаковФедор, pow. i gub. Kazań, wykazany jako MIA),
Jewdokimow Jakow, szer., 164 pp, + 1914,
Kapatulin Samati, szer., 17 pp,
Kłomaczew Pawian Arsenjewicz, szer., 164 pp, +1914,
Kokrzanow Nidre (Midra), szer., 53 pp, +18.07.1915,
Koninicki Morosow, szer., 132 pp, +1914,
Kosakow Iwan Andrejewicz, szer., 164 pp, +1914,
Kotkow (?), sierż., 164 pp, + 1914,
Kozlow Jewgienij, szer., 161 pp, + 1914,
Kudrasow Jan Maksymowicz, szer., 241 pp, + 1914,
Lipnin Andriej, szer., 161 pp, + 1914,
Maksimow Sergej, szer. , 164 pp, + 1914,
Mazan Danilo, szer., 18 pp, +8.07.1915,
Medwediw Paul, szer., 165 pp, +19.07.1915,
Muchametzanowu Gamoskar, szer., 163 pp, + 1914,
Neopichnow Sergiusz Aleksandrowicz, st.szer., 30 pp, +11.07.1915,
Obara Iwan Iwanow, szer., 161 pp, +1914, (Обора Иван, wykazany jako MIA),
Oziębowski Roman, szer., ?, lato 1915,
Panfunkikie Iwan Alafanowicz, szer. 164 pp, + 1914 (prawd. Панфилов Иван Павлович gub. Symbirsk, pow. Sjengiljewsk, gm. Szigonsk, wykazany jakoMIA),
Petrowicz Spirydon(?), szer., 16 pp,
Polatzky(?), kpt., 163 pp, + 1914 (zapewne Полянский Николай Иванович),
Prokofiev Fiodor szer., 161 pp, + 1914 (prawdop Прокопьев Максим , wykazany jako MIA),
Sabin Ivan, szer., 32 pp, +22.07.1915,
Saly Achme(t), szer. 168 pp,+1915
Sarvoga Paul Ilia, szer., ? pp, +15.07.1915, zm. w mob. Res.Spit. 1/7,
Serdzokowskij Leib Majer, szer., 165 pp, +1914,
Somusijancz Isai, szer., 164 pp, +1914,
Sotowa Pawel, szer., 163 pp, +1914,
Spitz Schmul, szer., 167 pp, +1914,
Stanowow Maxim Alexander, szer., 161 pp, + 1914,
Terentejew Andrej, szer. 164 pp, +1914,
Wajbulowicz Walejatmet, szer., 163 pp, +1914,
Wasylic Iwan, szer., 84 pp, +?,
Wiktorow Wladimir, szer. 161 pp, +1914,
Zelent Gustaw Iwanowicz, szer., 164 pp, jesień 1914,
Zycharew Aleksander, plut., 184 pp, +14.07.1915,
Żalandinow Salak, szer., 163 pp, jesień 1914.

Podpisy do zdjęć

34475