Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Statut

Treść


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Przywróćmy Pamięć", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Witolda Adamskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Tomasza Borzęckiego w Kancelarii Notarialnej przy ulicy al. Jana Pawła II 25 w Stalowej Woli, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

1. Fundacja działa na obszarze państwa polskiego.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Stalowa Wola.
3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „Przywróćmy Pamięć”

Cele Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest:
1. Opieka i renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym
w Stalowej Woli-Rozwadów, a także opieka i odnowa miejsc pamięci narodowej i religijnej na terenie powiatu stalowowolskiego.
2. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu oraz poprawa stanu świadomości historycznej, tradycji i wartości chrześcijańskich w społeczeństwie.

Fundacja swoje cele realizuje przez:
1. Inspirowanie i podejmowanie prac konserwatorskich i remontowanie istniejących obiektów, miejsc pamięci i kultu religijnego w porozumieniu z władzami kościelnymi, konserwatorskimi, samorządowymi.
2. Informowanie społeczeństwa w każdy z możliwych sposobów o stanie obiektów zabytkowych na cmentarzu oraz miejsc pamięci.
3. Inicjowanie i organizowanie obchodów i uroczystości patriotycznych i religijnych.
4. Organizowanie wystaw, prelekcji, wykładów oraz spotkań z „żywymi” świadkami historii.
5. Organizacja rekonstrukcji oraz inscenizacji historycznych.
6. Współpracę z organizacjami i osobami prywatnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 5

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 złotych

§ 6

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,

§ 7

1. Majątek i dochody służą realizacji celów Fundacji i pokryciu kosztów jej działalności.
2. Darczyńca może zastrzec przeznaczenie przekazywanych środków na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Władze Fundacji

§ 8

Organem Fundacji jest Zarząd

§ 9

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na czteroletnią kadencję.
2. W skład Zarządu wchodzi prezes oraz członkowie Zarządu.
3. Pierwszy skład Zarządu jest w całości powołany przez Fundatora.
3. Kolejni członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Zarządu podjętą większością głosów.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.

§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie
h. zatwierdza roczne plany działania Fundacji, i przyjmuje roczne sprawozdania z działalności Fundacji
i. wprowadzanie zmiany w Statucie

§ 11

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy nie rzadziej niż co 3 miesiące lub na wniosek przynajmniej dwóch członków składu Zarządu. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.
2. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Z obrad Zarządu sporządzany jest protokół.

§ 12

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 13

1. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków w formie uchwały Zarządu.
2. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§ 14

Prezes oraz członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje jako wolontariusze.

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz organizacji charytatywnych lub o zbliżonych celach.

§ 16

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

36885