jesteś na: Strona głównaInicjatywy

Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego w Stalowej Woli

2011-07-19


W dniu dzisiejszym, tj 19 lipca 2011 roku w Urzędzie Miasta Stalowa Wola został złożony wniosek o nadanie dla nowo wybudowanego Ronda u zbiegu ulic: Czarnieckiego, Poniatowskiego, Żwirki i Wigury nazwy:

"Rotmistrza Witolda Pileckiego"

Jest to inicjatywa obywatelska pod którą podpisało się ponad 500 mieszkańców ze Stalowej Woli,  uczniowie i nauczyciele szkół ponad gimnazjalnych oraz harcerze z ZHP i ZHR w Stalowej Woli.


"Całe życie Witolda Pileckiego jest wzorem, jak żyć i jak – jeśli trzeba – umierać za Ojczyznę. Pamięć o nim powinna być jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków".

Uchwała Senatu R.P. z 7 lipca 2008 roku


Uchwała w sprawie nadania nazwy dla ronda w Stalowej Woli

Uchwała NR XVII/228/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Stalowej Woli

UCHWAŁA NR XVII/228/11
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ronda w Stalowej Woli

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 w zw. z art. 6 i 7 ust. 1 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn.zm./ Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę rondu w Stalowej Woli w obrębie 3 położonemu na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego, Poniatowskiego oraz Żwirki i Wigury tj: na części działki ewidencyjnej nr 2214

- imieniem „Rotmistrza Witolda Pileckiego”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli.

U Z A S A D N I E N I E

Do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynął wniosek z dnia 19.07.2011r Pana Witolda Adamskiego z prośbą o nadanie dla nowo powstałego ronda łączącego ul. Czarnieckiego, Poniatowskiego oraz Żwirki i Wigury nazwy „Rotmistrza Witolda Pileckiego”.

Do wniosku załączono listę z podpisami mieszkańców miasta popierających wniosek. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska.

Witold Pilecki - Rotmistrz Kawalerii Wojska Polskiego współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau.

Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci. Stracony 25 maja 1948 roku. Wyrok anulowano. Unieważnienie wyroku w sprawie Witolda Pileckiego nastąpiło 1 października 1990 r.

źródło: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdUchwaly-cmPokazTresc-1316-3406