jesteś na: Strona główna

Wyniki wizji lokalnej

2016-04-19

 przeprowadzonej w dniu 16 kwietnia na cmentarzu wojennym w Stalowej Woli – Rozwadowie


Pierwotna granica obszaru cmentarza wojennego od strony klasztoru czytelna w postaci linii nasadzenia dębów (orientacyjny wiek 90-100 lat).

Pierwsze pochówki  cywilne na terenie cmentarza wojennego zaczęły się w 1962 roku, najintensywniej grzebano na tym terenie ok. 1968 r.

Wyraźne podniesienie poziomu terenu cmentarza wojennego wskutek stałego nawożenia tam ziemi. Proces ten przyczynił się  do nieczytelności pierwotnych mogił ziemnych. Szacunkowo poziom podniesiono przez lata o ok. 30 cm. Ewentualne sondaże.

Widoczne ślady pierwotnych, celowych nasadzeń szpaleru alei centralnej pierwotnego założenia cmentarza wojennego, pozostały drzewostan przypadkowy, z samosiejek.

Niewielkie przesunięcia granic nekropolii od strony ul. Klasztornej i od strony centrum Stalowej Woli.Zachowane obiekty oryginalne:

-        mogiła nr 177 (Jan Mendlowski + 2 znanych żołnierzy narodowości polskiej) – lokalizacja oryginalna, pierwotne obramowanie betonowe wgłębione, wskutek nasypywania ziemi na teren cmentarza wojennego, widoczne obramienie późniejsze, wskazuje na wykonanie z elementów rozbieranych nagrobków z późniejszego okresu. Konieczne wykonanie sondażu w celu określenia grubości nadsypanej warstwy ziemnej.

-        Mogiła nr 225(Władysław Bożek + 1 NN żołnierz narodowości polskiej) fundament w pierwotnej lokalizacji, nagrobek z piaskowca zwalony w kawałkach. Daleko posunięty proces erozji powierzchni piaskowca w wyniku działania wody i niskich temperatur. Zwalone części nagrobka wymagają niezwłocznego zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi  i konserwacji. Propozycja tymczasowego przeniesienia do pracowni konserwatorskiej pod wiatę, z niezwłocznym oznakowaniem prowizoryczną tabliczką informująca o konserwacji, ze zdjęciem obiektu i informacją o poległych.

-        Nagrobek Karla Bauera, przeniesiony z pierwotnej lokalizacji do tzw. kwatery oficerskiej. Uwaga: obecna orientacja nagrobka prostopadła w stosunku do mogił kwatery oficerskiej. Propozycja umieszczenia tymczasowej tabliczki informacyjnej. Treść do dyskusji – może informacja o poległych z kwatery oficerskiej.

 

Istnieją dwa punkty bazowe – mogiła nr 177 i 225, które wraz z uzyskanym z Wiednia planem pozwalają na odtworzenie pierwotnego układu cmentarza lub w przypadku koncepcji wspólnych mogił (obrzeże betonowe obejmujące ciąg mogił) posadowienie imiennych tabliczek. Umożliwia to również wyznaczenie lokalizacji pomnika stanowiącego pierwotnie centrum cmentarza.

Propozycja przeprowadzenia pomiarów i na ich podstawie eksploracji miejsca posadowienia pomnika – docelowo tymczasowa tabliczka ze zdjęciem pomnika.